ˆ

Ogłoszenia - informacje

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Gmina Zwierzyn, ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-19 22:08:11 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-19 22:10:26 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu
 
 
Gmina Zwierzyn, ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

I. Cel projektu:
Celem projektu jest świadczenie usług społeczne określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne, w zakresie działań określonych w dokumentacji konkursu zamkniętego nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17.
II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
 
Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:
II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym;
IV. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
V. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społecznozawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).
 
III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
 
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Lidera przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt.
 
IV. Wymagania wobec partnera:
 
 1. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej,
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:
 
 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie lubuskim,
 2. Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach,
 3. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,
 4. Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).
 5. Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 
VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
 
 1. Spełnienie wymogów formalnych
 2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie lubuskim - max. 30 pkt
 3. Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III - max. 70 pkt.
 
Ocena ofert w zakresie kryterium Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań zostanie przeprowadzona na podstawie pisemnej koncepcji złożonej przez kandydata na partnera wraz z ofertą. W przypadku niezłożenia dokumentu wraz z ofertą, kandydat na partnera otrzymuje automatycznie 0 pkt w tym kryterium.
 
 
VII. Termin składania ofert
 
Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 9 lutego 2018 roku, do godziny 10.00 na adres e-mail:
 
VIII. Osoby do kontaktów:
 
Informacji na temat ogłoszenia udziela:
Andrzej Wiśniewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zwierzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Mateusz Ostapiuk Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Wiśniewski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 22:08:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 22:10:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-19 22:10:26
Artykuł był wyświetlony: 165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Zwierzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu